Reklama pomáhá

Projekt REKLAMA POMÁHÁ organizuje Svaz provozovatelů venkovní reklamy ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost.

Cílem projektu je navázat na dosavadní podporu neziskových aktivit SPVR a podpořit neziskové kampaně/projekty z různých oblastí naší společnosti, které budou vybrány na základě výběrového řízení, a na které je běžně složité získávat podporu od dárců. 

Forma pomoci:
Svaz venkovní reklamy poskytuje od srpna 2017 bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro propagaci jejich činnosti/projektů, a to na základě zaslané žádosti. Podpora bude věnována formou pro bono propagace na vybraných reklamních plochách (billboardech), výroby reklamy a pomoci při zpracování vizuálu (dle potřeby).

Jak proběhne výběr neziskových kampaní:
Každá žádost o podporu projde interním schvalovacím procesem platformy Byznys pro společnost. Žádat budou moci neziskové organizace, které mají právní formu spolku, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu,  církevní právnické osoby, poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby nebo ústavu. 
Žádost o podporu

Výběr projektů proběhne na základě vypracovaných žádostí na předepsaném formuláři v období od 1. do 17. 7. 2017, podpořeno může být více než 10 neziskových organizací, každá z vybraných organizací obdrží nejméně 10 ploch na několik měsíců.

U všech žádostí se organizátoři zaměří na prověření a posouzení: 
-    kredibility neziskové organizace a její reputace 
-    hospodaření žádající neziskové organizace
-    celospolečenské naléhavosti a závažnosti tématu
-    kvality zpracování kampaně nebo jejího konceptu 
-    míry efektivity a prospěšnosti projektu. 

Kritéria podpory projektů/kampaní:
Nezisková organizace se může ucházet o příspěvek v projektu Reklama pomáhá pro projekty/kampaně, které splní následující kritéria: 
-    kampaně budou propagovat aktivity/akce/projekty, jejichž realizace proběhne v období od srpna 2017
-    povaha kampaně je čistě charitativní
-    nezisková organizace má v době podání žádosti zpracovaný vizuál nebo alespoň hlavní koncept kampaně/komunikace
Upřednostněny mohou být kampaně propagující témata nebo způsoby podpory, na které je běžně složité získávat podporu od dárců (například kampaně do základního jmění, komunikace složitých témat apod.). 

Obecná ustanovení:
1.    Organizátorem projektu je Svaz provozovatelů venkovní reklamy, z. s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost, z. s.  – BPS, V Tůních 1357/11, 120 00  Praha 2
2.    Organizátor si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu projektu a případně změnit nebo upravit pravidla projektu nebo projekt zrušit.
3.    Přihlášení se svou účastí v projektu zavazují respektovat jeho pravidla. Odesláním přihlášky stvrzují, že obsah materiálů, které do projektu přihlásili, neporušuje v žádném směru platné zákony České republiky.
4.    Podání žádosti do projektu je bezplatné.
5.    Všechny přihlášky procházejí posouzením organizátora ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost.
6.    Jedna organizace může podat žádost na maximálně dva projekty/kampaně.
7.    Uzávěrka příjmu žádostí je 17. 7. 2017 ve 23:59 hodin.


Kontaktní e-mail: reklamapomaha@spvrcr.cz